Általános iskola

Tanulj a tegnapból, élj a mának és reménykedj a holnapban. A legfontosabb azonban, hogy ne hagyd abba a kérdezést!

Albert Einstein

Bemutatkozás

A már évek óta eredményesen működő óvodánk és iskola előkészítő csoportjaink után elérkeztünk egy újabb dédelgetett álom megvalósításához. Hosszú ideje folyt már az alapos tervező és  előkészítő munka, készültek a dokumentumok, beindult az engedélyezési eljárás. 2018 szeptember 1-én pedig becsengethetünk iskolánk első induló osztályában is.

Milyen tapasztalatok, gondolatok munkálkodtak bennünk, amikor erre döntésre jutottunk?

Látható, hogy a mai iskola rendszerben az iskolássá válás nem megy egyik napró a másikra. Sok izgalom, bizonytalanság, esetleges kudarcok előzik meg. Az új környezet megismerésén, megszokásán kívül még a testi- szellemi terheléssel is meg kell birkózniuk az elsősöknek. Ez akkor sem könnyű, ha empatikus, megértő tanító nénijük van. Gondoljunk csak bele, mennire más az iskola tanulásközpontú tevékenysége, mint az óvoda játékközpontúsága! Az új követelményekhez való alkalmazkodás, megfelelni akár sszámos problémát vethet fel, melyek akár beilleszkedési, magatartási vagy tanulási nehézségekben jelentkezhetnek.

Ráadásul a családokban az a elvárás is él, hogy a gyermeknek jól kell tanulnia, hiszen csak a  jó tanuló gyerek boldogulhat az életben és lehet majd anyagilag is sikeres. ( Ennek igazságán elgondolkodhatunk!) Márpedig minden szülő azt szeretné, ha gyermeke “többre vinné”, mint ő és valóban sikeres lenne.

Az intézményünkben működő – általános iskolai tanító és gyógypedagógus által kidolgozotti – iskola előkészítő csoport ” ovi-sulisai”- nak ilyen problémájuk nem lesz, hiszen elegendő idővel és megfelelő odafigyeléssel juttattuk le a gyerekeket olyan szintre, hogy magabiztosan állják a kihívásokat.

Milyen lesz a mi iskolánk?

Engedélyünk 8 osztályra szól. Pedagógiai elképzelésünk ( és az általánosan beváltak)  szerint 1. – 4. osztályban az alsó tagozat, 5.- 8. osztályban a felső tagozat működik.

Célunk, hogy tanulóink boldog, kiegyensúlyozott, testileg és szellemileg fejlett gyermekekké váljanak. Szeressenek iskolába járni, a sok közös élmény során egymást elfogadó, támogató közösséggé váljanak, s az együttlét örömforrás legyen számukra. Ugyanakkor megfelelő alapossággal sajátítsák el a tanulási technikákat, ismereteket, hogy későbbi céljaikat megvalósíthassák.

A megvalósítás garanciáit a következőkben látjuk:

Kisebb létszámú tanulócsoport. A tanító munkáját gyógypedagógus, logopédus, pedagógiai asszistens is segíti. (Szükség esetén további szakemberek segítségét is biztosítani tudjuk.) Lehetőségünk van az egyéni problémák kezelésére.

Nevelő-oktató munkánk alapvető elve, hogy az iskolarendszer elején a gyeremekek saját adottságaiknak és képességeiknek megfelelő ütemben haladjanak. Ezt az a tény indokolja, hogy a tanulók iskolaérettségük ellenére sem érkeznek azonos érettséggel. Egyéni tanulási ütemben haladunk, ez  lehetővé teszi, hogy a tehetséges gyerekek ( tehetséggondozás) és a fejlesztésre szorulók ( felzárkóztatás) is a saját tempójukban haladhassanak és mindenképpen megszerezzék azt a tudást, melyre később építeni lehet.

Az iskolában a gyermek agya szinte folyamatos oxigénhiányos állapotban van, hiszen a délelőtti órák között jó, ha egy alkalommal 10 percig szabad levegőn lehet.  A mi iskolánk 6 hektáros területen van, erdővel, hatalmas zöldterülettel, tiszta levegővel. Előnyeit tudatosan kihasználjuk. Sok játékos szabadidőt töltünk kint. A tornatermi eszközt nem igénylő testnevelés órák zömét is a szabadban tartjuk. Rengeteg sportolási és mozgási lehetőséget biztosítunk (úszás, kerékpár, judo, tánc, korcsolya, sakk, labdarúgás).

Olyan tanulási folyamatot alakítunk ki, hogy a tanulők lehető legtöbb érzékszervét foglalkoztassuk. Valljuk, hogyapasztalatszerzéssel könnyen és hatékonyan lehet tanulni és az elsajátítás lényegesen könnyebb. Tehát sok-sok megtapasztalási lehetőséget teremtünk épületen belül és az iskola falain kívül. Megérzik a gyerekek, hogy tanulni nemcsak az iskolában lehet. Ebben az életkorban az átélés és a konkrét tapasztalat  jobb kiindulási alap, mint a fogalmi-absztrakt gondolkodást igénylő feldolgozásmód. Fokozatosan, nem erőltetve fogunk a fogalmi gondolkodás felé haladni.

Nélkülözhetetlen peagógiai elvnek tartjuk a differenciálást. Minden tanulónak – az egyéni képességeit, igényit megismerve – igyekszünk megadni a fejlődéséhez szükséges feladatokat, időt és biztosítjuk a saját tempó szerinti haladást, természetesen az adott osztály keretein belül. Erről mindig az adott helyzetben, aktuálisan döntünk.

Minden gyermek értékes, valamiben tehetséges. A szülő és a pedagógus közös felelőssége ennek megtalálása, támogatása. A tanulási folyamatban tudatosítjuk, hogy mennyi mindenre képes, mindent meg tud csinálni, ha odafigyel és akar. Együtt örülünk a sikereknek.  Megéreztetjük, hogy micsoda öröm, hogy ma már megint megtanultam valamit. ( A jól végzett munka értelme, öröme.) Erre azért voltam képes, mert tettem érte.

Mindig szembesítjük tanulóinkat az  elvárásainkkal, a velük szemben támasztott követelményekkel. Mindig tudják, mit várunk el tőlük, mi az amit ellenőrizni fogunk, amit számonkérünk. Tudja azt is, hogy bármikor kérdezhet, segítséget kérhet ( ha indokolt).

Az iskolai évek elején még a tanulás, de az “osztályélet” területén is a közös munka, a közös döntések a jellemzőek. Fokozatosan egyre több önálló döntést várunk tőlük, egyre nagyobb felelősséget adunk tanulóinknak. El kívánjuk érni, hogy tetteiket a tudatosság, önállóság  jellemezze, ne pedig az, hogy a szülei, vagy az iskola elvárja tőlük.

Tanítási napjainkat “ráhangolódással” kezdjük. Ezek a spontán létrejövő, vagy irányított beszélgetések az anyanyelvi kompetenciák fejlesztésén túl kiváló teret adnak a csoporthoz tartozás érzésének kialakulásához, erősítéséhez. Csak olyan közösségben lehet jól teljesíteni ( eltölteni 8-10 órát), ahol szeretnek, s én is szeretek.

Csak akkor lehetünk sikeresek, ha  a szülőkkel oda -vissza működő partneri kapcsolatot alakítunk ki. Ha egyértelműen látjük egymás elvárásait, ha őszintén beszámolunk egymásnak gondjainkról és eredményeinkről.